Política de privacidade

Responsable do tratamento dos seus datos persoais

https://minhor.gal (en diante a Web) é propiedade de Manifesto Miñor (en diante o Titular) con domicilio en Avda. Do Conde 21, Gondomar 36380, Pontevedra, e correo electrónico manifesto@minhor.gal.

Esta Web foi adecuada ás esixencias da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), e ao Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, coñecido como o Regulamento de desenvolvemento da LOPD. Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD), así como coa Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE ou LSSI).

A privacidade é unha prioridade nesta Web

Como Titular desta Web, quero ofrecerlle as maiores garantías legais en relación coa súa privacidade e explicarlle coa maior claridade e transparencia posible, todo o ten que ver co o tratamento de información persoal dentro desta Web.

A presente Política de Privacidade será válida unicamente para os datos de carácter persoal obtidos no sitio Web, non sendo aplicable para aquela información solicitada por terceiros noutras páxinas web, mesmo se estas atópanse enlazadas polo sitio Web.

Garantir o cumprimento das condicións de uso e a lei aplicable. Isto pode incluír desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axudan a esta Web para garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle.

Finalidade do tratamento dos teus datos persoais

En esta Web trátase a información proporcionada polas persoas interesadas co fin de moderar os comentarios na Web, xestionar as subscricións á lista de correo.

En esta Web solicitará os datos de carácter persoal dos usuarios, a través de formularios en liña, vía Internet. Os datos de carácter persoal solicitados, en función de cada caso poderán ser, entre outros: nome, correo electrónico e conexión de acceso.

En concreto, os datos recolleitos utilizaranse para:

  1. Responder os requirimentos dos usuarios desta Web, mediante o sistema de comentarios a Web. Por exemplo, se o usuario deixa a súa información persoal no formulario de comentarios na Web, poderase utilizar eses datos para responder á súa solicitude e dar resposta ás dúbidas, queixas ou inquietudes que poida ter relativas á información incluída no sitio Web, o tratamento dos seus datos persoais, cuestións referentes aos textos legais incluídos no sitio Web, así como calquera outra consulta que poida ter.
  2. Xestionar as subscricións á lista de correo e enviar periodicamente boletíns con novos artigos.
    Os datos de carácter persoal solicitados nestas actividades, quedarán incorporados a un ficheiro cuxa finalidade é a comunicación de novidades relativas ao sitio Web, actuando como responsable do ficheiro o Titular.
  3. Os teus datos persoais poderán ser tratados posteriormente coa finalidade de realizar estatísticas.

Os campos marcados como requerido son de enchemento imprescindible, sendo imposible realizar a finalidade expresada se non se achegan estes datos.

Tempo de conservación dos teus datos

O tempo de conservación dos datos será, ata que deixasen de ser necesarios para a finalidade para a que se solicitaron, manténdose bloqueados, polo menos durante o tempo necesario para a prescrición das accións que puidesen derivarse da relación xurídica que vincula ao usuario con o sitio Web, así como os derivados da normativa tributaria, o prazo de prescrición previsto no artigo 47.1 da LOPD, ou os establecidos noutras normas con rango de Lei que resulten de aplicación.

Lexitimación para o tratamento dos teus datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: o consentimento.

Para realizar comentarios nesta Web, subscribirse á lista de correo, requírese o consentimento con esta política de privacidade.

O envío de información está baseada no consentimento que se lle solicita, sen que en ningún caso a retirada deste consentimento condicione a execución do contrato de subscrición.

Destinatarios a quen se comunicará os datos

Os datos comunicaranse ás seguintes empresas que prestan servizos estritamente necesarios para o desenvolvemento da nosa actividade.

Este sitio Web comparte datos cos seguintes prestadores baixo as súas correspondentes condicións de privacidade.

  • Aloxamento: OVH HISPANO, SL
  • Plataforma web: WordPress.org
  • Plataforma de envío de boletíns: MailChimp. Mailchimp, da empresa The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, a State of Xeorxia limited liability company. Esta empresa atópase situada en EEUU. Recentemente asinouse un Convenio entre a UE e EEUU baixo o nome Privacy Shield (escudo de privacidade entre a UE–EEUU) e todas as empresas baixo devandito Convenio teñen unha protección adecuada, polo que está permitido a transferencia internacional de datos. Mailchimp está acollida ao escudo de privacidade, polo que cumpre coas medidas de seguridade impostas pola lexislación Europea. Por tanto, o usuario é consciente e acepta que os seus datos persoais serán almacenados por Mailchimp, para a subscrición e o envío de boletíns electrónicos.

Dereitos do usuario ao facilitar os seus datos

Este sitio Web deixará de tratar os datos, (salvo por motivos lexítimos imperioso, ou o exercicio da defensa de posibles reclamacións) cando xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se en esta Web están a tratarse datos persoais que lles conciernan.

De acordo co disposto na LOPD, o usuario en calquera momento poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación, e oposición ante o Titular desta Web, nos termos dispostos na lexislación vixente. Por iso, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) poderá exercer os seus dereitos remitindo unha solicitude expresa, xunto a unha copia do seu DNI, a través de:

E-Mail: manifesto@minhor.gal.

Do mesmo xeito, o usuario poderá darse de baixa de calquera dos servizos de subscrición facilitados facendo clic no apartado darse de baixa de todos os correos electrónicos remitidos por parte do prestador.

O prestador adoptou todas as medidas técnicas e de organización necesarias para garantir a seguridade e integridade dos datos de carácter persoal que trate, así como para evitar a súa perda, alteración e/ou acceso por parte de terceiros non autorizados.

Exactitude e veracidade dos datos

O usuario garante que os datos persoais facilitados a través dos diferentes formularios son veraces, quedando obrigado a comunicar calquera modificación dos mesmos. Igualmente, o usuario garante que toda a información facilitada corresponde coa súa situación real, que está posta ao día e é exacta. Ademais o usuario obrígase a manter en todo momento os seus datos actualizados, sendo o único responsable da inexactitude ou falsidade dos datos facilitados e dos prexuízos que poida causar por iso o Titular deste sitio Web.

Cambios na presente política de privacidade

O Titular resérvase o dereito para modificar a presente política para adaptala a novidades lexislativas ou xurisprudencias así como a prácticas da industria. Nos devanditos supostos, o Titular anunciará nesta páxina os cambios introducidos con razoable antelación á súa posta en práctica.

POLÍTICA ANTI-SPAM

De acordo coa LSSICE, o Titular declárase completamente en contra do envío de comunicacións comerciais non solicitadas e calquera tipo de conduta ou manifestación coñecida como “spam”, así mesmo declárase comprometido coa loita contra este tipo de prácticas abusivas.

Por tanto, o Titular garante ao usuario a que baixo ningún concepto os datos persoais recollidos no sitio Web serán cedidos, compartidos, transferidos, nin vendidos a ningún terceiro.

Polas mesmas razóns, o proceso de rexistro non debe ser utilizado para inscribir direccións de correo de persoas alleas sen o consentimento expreso das persoas afectadas.

No caso de que aínda así un usuario reciba comunicacións deste sitio Web sen rexistrarse, ou sen dar o seu consentimento expreso ao devandito rexistro, pode cancelar a subscrición desde as ligazóns que se proporcionan na propia comunicación.

Ademais, o usuario pode poñerse en contacto connosco a través do formulario de contacto que se mantén no sitio web, tanto para comunicar o sucedido como para solicitar a eliminación inmediata dos seus datos do noso sistema.

LEI APLICABLE E JURISDICCION

O uso da Web rexerase pola lexislación española.

Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da Web, será sometido á xurisdición non exclusiva dos Xulgados e Tribunais do municipio onde radica o domicilio social do Titular, salvo que a normativa en vigor ou o código de conduta estableza foro distinto.