PROGRAMA ELECTORAL (2015)

Indice

 1. Introducci贸n

 2. Democracia, transparencia e participaci贸n social

 3. Benestar Social

 4. Ordenaci贸n do territorio e infraestructuras

 5. Medioambiente

 6. Econom铆a, emprego e comercio

 7. Cultura, patrimonio e memoria

 8. L铆ngua

 9. Muller

 10. Mocidade

 11. Educaci贸n

 12. Deporte

 13. Mobilidade

 14. Cooperaci贸n ao desenvolvementeo: Promoci贸n e defensa dos dereitos humanos.

 15. Morgad谩ns

 16. Mancomunidade do Val Mi帽or

INTRODUCCION

QUEN VIMOS SENDO E QUE PROPO脩EMOS.

O 鈥淢anifesto Mi帽or鈥 somos unha candidatura de unidade veci帽al integrada nun movemento m谩is amplo asembleario e plural, que abrangue a Comarca natural do Val Mi帽or. Nacemos como consecuencia da insatisfacci贸n e desconfianza que o actual panorama pol铆tico nos ofrece. Nacemos dende a base da sociedade e co obxectivo de contribu铆r 谩 rebeli贸n c铆vica e democr谩tica, e para po帽er as instituci贸ns ao servizo da cidadan铆a: baixo o seu control participado, apoi谩ndose nas ferramentas necesarias para combater a desigualdade e para axudar a constru铆r uns concellos e un Pa铆s distintos.

Asemade queremos trasladar ao nivel institucional municipal os valores dunha Comarca tam茅n plural e heterox茅nea, de car谩cter aberto, avanzado, solidario, tolerante e igualitario, en contra do modelo dominante de concellos dirixidos por unha minor铆a que goberna para se enriquecer e servir aos seus propios intereses.

Son principios b谩sicos do Manifesto Mi帽or os da xustiza social igualitaria, sustentabilidade, participaci贸n cidad谩 e transparencia, as铆 como a defensa do laicismo, o feminismo e a transmisi贸n do legado e a memoria (idioma e cultura propias de Galiza).
Son fins espec铆ficos do Manifesto Mi帽or:

 1. Empoderamento da cidadan铆a: fomento da participaci贸n da cidadan铆a nas decisi贸ns p煤blicas, rematando coa separaci贸n entre gobernantes e gobernadas/os e sometendo a actuaci贸n municipal aos principios de control democr谩tico, publicidade e m谩xima transparencia. Con esa finalidade promoveranse iniciativas de auto-organizaci贸n cidad谩: asociaci贸ns de veci帽as/os, centros sociais e culturais, formas de ocio e deporte de base ou cooperativas de consumo.

 2. Defensa dos dereitos sociais b谩sicos, garantindo o acceso a unha educaci贸n, sanidade, e servizos sociais, p煤blicos, universais, dignos e gratu铆tos.

 3. Promoci贸n da igualdade e a integraci贸n social en todos os 谩mbitos, como garant铆a de cohesi贸n social e liberdade.

 4. Econom铆a social ao servizo da xente, guiada polos principios de solidariedade e sustentabilidade.

 5. Pol铆tica de ordenaci贸n territorial e urban铆stica, ambientalmente sustent谩bel, ao servizo do interese p煤blico xeral, en contra da especulaci贸n e os despexos e a favor do dereito a unha vivenda digna.

 6. Defensa dos servizos p煤blicos, evitando a privatizaci贸n da s煤a xesti贸n.

 7. Pol铆tica fiscal progresiva, na que prime o aforro enerx茅tico e o emprego de enerx铆as renov谩beis.

 8. Auditor铆a e control cidad谩n das contas p煤blicas. Orzamentos participativos.

En resumo, somos veci帽os e veci帽as que traballa a cot铆o nas AVV, nas CMM, nos Centros Culturais, nos Clubes Deportivos, nas asociaci贸ns de mulleres, ou nas plataformas de defensa de dereito b谩sicos como SOS Sanidade P煤blica, contra a estafa das Preferentes, ou por sacar adiante as nosas pequenas empresas ou negocios. Somos a xente que traballa d铆a a d铆a SUMANDO POLO BEN COM脷N, e este 茅 o noso PROGRAMA.

2.DEMOCRACIA, TRANSPARENCIA E PARTICIPACION SOCIAL

O MM comprom茅tese a imprimir un car谩cter m谩is democr谩tico e participativo 谩 vida municipal, tanto na faceta interna como nas relaci贸ns coa cidadan铆a, usando para isto todas as ferramentas tecnol贸xicas das que dispo帽amos, e obviamente primando sempre a relaci贸n presencial coa veci帽anza nas propias parroquias.

A rexeneraci贸n democr谩tica vir谩 d谩da coa erradicaci贸n de pr谩cticas clientelares e caciqu铆s, do desterro do autoritarismo e a prepotencia, e da garant铆a dun trato igualitario e sen privilexios para todas as persoas. O di谩logo e o consenso cos axentes sociais e coas entidades representativas a prol da posta en marcha de iniciativas de interese para o concello, ser谩 prioritario para un goberno do MM.

A tolerancia, o respecto polas opini贸ns dos outros, conformar谩n unha nova maneira de entender as relaci贸ns entre os veci帽os e as veci帽as de Gondomar.

2.1.Participaci贸n Social

A participaci贸n social e veci帽al 茅 a base e a raz贸n de ser do MM. Formar谩 parte da nosa acci贸n de goberno, atendendo 谩s demandas e necesidades da cidadan铆a e, ao mesmo tempo, para acadar o apoio social necesario para a s煤a realizaci贸n. Xa que logo, o MM non limitar谩 a participaci贸n social 谩 consulta previa sobre os proxectos municipais, se non que procurar谩 implicar no posible, e dentro do regulamento de participaci贸n que se estableza, aos colectivos sociais interesados na s煤a elaboraci贸n e execuci贸n. Para iso por谩nse en marcha as normas e os 贸rganos que garantan o dereito das veci帽as e veci帽os a intervir nos asuntos que sexan do seu interese, individualmente ou a trav茅s de entidades representativas.

O noso compromiso pasa por:

 1. Activaci贸n do Rexistro Municipal de Asociaci贸ns como instrumento para o reco帽ecemento e verificaci贸n da representatividade das entidades sociais que participan no 谩mbito do Concello, que permitir谩 designar interlocutores, conceder axudas con criterios obxectivos e, en suma, aplicar unha pol铆tica non clientelar nin arbitraria.

 2. Creaci贸n ou activaci贸n de Consellos Municipais (Auga, Montes, Sa煤de, Ensino, Xuventude, Muller, Comercio, Medio Ambente-Axenda21, etc.) que canalicen as iniciativas dos mesmos.

 3. Aprobaci贸n dun Regulamento de Participaci贸n Cidad谩n que estimule e facilite o acceso 谩 informaci贸n municipal e a presenza dos veci帽os e veci帽as nos 贸rganos municipais, nomeadamente o Pleno.

 4. Afondamento na progresiva participaci贸n veci帽al na elaboraci贸n do orzamento municipal como modelo de xesti贸n p煤blica onde a cidadan铆a participa de maneira directa e voluntaria na asignaci贸n dos recursos econ贸micos municipais e na transparencia no destino do gasto p煤blico.

 5. Impulso ao movemento asociativo, apoiando o afortalamento das organizaci贸ns sociais e o aumento da s煤a representatividade, como v铆a para avanzar nunha acci贸n de goberno realmente transformadora das condici贸ns de vida dos cidad谩ns e cidad谩s

2.2.Modernizaci贸n da administraci贸n local

Parello ao avance na rexeneraci贸n democr谩tica do concello, c贸mpre afrontar un proceso de modernizaci贸n da administraci贸n local, que facilite a participaci贸n e afortale a transparencia. Asemade, considerando a funci贸n que os concellos exercen de xestores de recursos p煤blicos, o MM comprom茅tese a unha continua daci贸n de contas dos resultados da xesti贸n municipal ante a cidadan铆a e, para iso, a un sometemento da mesma a un proceso de avaliaci贸n continua.

As铆 mesmo, ser谩 obxectivo do MM modernizar a administraci贸n, para o que pular谩 por configurar unha administraci贸n achegada 谩 cidadan铆a, din谩mica, flexible, accesible e que ofreza servizos de calidade, aproveitando as tecnolox铆as da informaci贸n e comunicaci贸n (TIC). A tal fin, o MM defender谩 no Concello de Gondomar:

 1. A implantaci贸n da e-administraci贸n e da tramitaci贸n electr贸nica con vistas a atinxir o obxectivo de 鈥減apel cero鈥 na administraci贸n local. Est谩 web municipal ser谩 un espazo para a cidadan铆a, de f谩cil acceso, onde esta poder谩 participar, crear e informarse dun banco de recursos onde se recollan, entre outras cousas, ligaz贸ns aos diferentes departamentos, materiais did谩cticos, axenda cultural, transporte ou bolsas.

 2. O estudo da mellora dos Arquivos Municipais (electr贸nicos e en papel) que garantan o cumprimento das normas de Protecci贸n de Datos persoais en vigor as铆 como a s煤a perfecta conservaci贸n.

 3. A paulatina integraci贸n de bases de datos municipais e o acceso 谩s de outras administraci贸ns.

 4. Implantaci贸n progresiva de software libre e est谩ndares abertos nos sistemas inform谩ticos municipais.

 5. A reorganizaci贸n interna da administraci贸n local baixo os principios de eficacia, eficiencia e austeridade.

 6. A potenciaci贸n de programas de formaci贸n para funcionarios e contratados laborais do Concello.

 7. A posta a disposici贸n da cidadan铆a de cartas de servizo nas que se informe dos servizos que se prestan, dos compromisos na prestaci贸n, dos tr谩mites b谩sicos de cada procedemento administrativo municipal, as铆 como dos dereitos dos usuarios e veci帽os en relaci贸n con eles.

 8. A simplificaci贸n dos sistemas de traballo e dos seus procedementos para facelos 谩xiles e adecuados 谩 demanda que deben satisfacer.

 9. A inclusi贸n de cl谩usulas sociais na contrataci贸n administrativa de determinados servizos ou obras, dando preferencia a entidades sen 谩nimo de lucro para favorecer a integraci贸n de colectivos desfavorecidos ou que presentan dificultades de integraci贸n social.

3.BENESTAR SOCIAL

Os concellos deben ser instituci贸ns ao servizo das persoas, polo que as pol铆ticas de benestar social deber谩n estar orientadas a resolver aquelas situaci贸n de desigualdade que poidan afectar a veci帽os e veci帽as de Gondomar. No contexto de crise econ贸mica actual, que afecta a un bo n煤mero de veci帽os e veci帽as, 茅 fundamental aumentar as partidas orzamentarias do concello destinadas a gasto social.

Uns servizos sociais homox茅neos, planificados, coherentes que propicien a igualdade de oportunidades e a prevenci贸n s贸 se poden levar a cabo a trav茅s da colaboraci贸n con outras administraci贸ns, coa finalidade de que sexan eficientes e de calidade.

 1. Informarase e asesorarase dun xeito directo e personalizado 谩 cidadan铆a sobre os dereitos e recursos sociais dispo帽ibles.

 2. Publicarase na web do concello toda a informaci贸n sobre os servizos sociais do concello. A Conceller铆a de Benestar Social colaborar谩 de xeito directo e continuo cos movementos veci帽ais para que a veci帽anza estea informada.

 3. Pularase polo achegamento aos cidad谩ns e 谩s cidad谩s, de modo que se contar谩 coas entidades veci帽ais e sociais existentes co fin de recibir informaci贸n sobre as necesidades sociais das diferentes parroquias.

 4. Garantirase cobertura universal dun xeito 谩xil a aquelas persoas que, valoradas como grandes dependentes, te帽an entre as s煤as prestaci贸ns a axuda no fogar. Aumentarase a extensi贸n do servizo, asegurando o maior grao pos铆bel de cobertura a persoas suscept铆beis de melloraren a s煤a calidade de vida a trav茅s do desenvolvemento de prestaci贸ns domiciliarias.

  Darase resposta aos problemas concretos de marxinaci贸n e exclusi贸n social, aplicando tanto proxectos de traballo social, personalizado ou de grupo, como prestaci贸ns econ贸micas propias de emerxencia, para persoas en situaci贸n de desvantaxe social: subministro de alimentos e medicamentos, pago de recibos de auga, electricidade, etc., alugueiros, etc.

 5. Promoverase a creaci贸n un banco de vivendas de car谩cter social.

  • Atenderase especificamente 谩s persoas perceptoras de RISGA e outros colectivos en situaci贸n de exclusi贸n para facilitarlles o desenvolvemento de proxectos individualizados de inserci贸n 煤tiles, que lles axuden a acadar formaci贸n b谩sica e para o emprego, habilidades e competencias persoais e traballos dignos para melloraren a s煤a calidade de vida.

  • Artellaranse as f贸rmulas necesarias para que nas constataci贸ns feitas polo concello se integren aos veci帽os e 谩s veci帽as en procesos de inclusi贸n social e con discapacidade.

 6. Prestarase atenci贸n ao ocio das persoas maiores. Para que sexan activas, organizaranse cursos de memoria, inform谩tica, idiomas, coidado do corpo.

 7. Fomentaranse os programas de turismo termal e de co帽ecemento do pa铆s.

  • Identificaranse e atenderanse as necesidades da poboaci贸n discapacitada, favorecendo o aproveitamento dos recursos asistenciais, o acceso 谩 informaci贸n, o movemento asociativo e o apoio familiar.

  • Integraranse aos nenos e nenas con discapacidade en todas as actividades destinadas a infancia: campamentos urbanos, ludotecas, etc.

  • Terase en conta, nas empresas que concorran a equipamentos e servizos de financiamento p煤blico, a presenza no seu cadro de persoal dunha porcentaxe de persoas discapacitadas,sempre que sexa posible.

  • Dese帽aranse programas de sensibilizaci贸n social ante todas as situaci贸ns de indefensi贸n da infancia: mendicidade, malos tratos ou abusos sexuais.

  • Realizaranse campa帽as de informaci贸n e sensibilizaci贸n social, con participaci贸n do movemento asociativo, encami帽adas a mellorar a percepci贸n social das persoas con problemas de adici贸n e manter a solidariedade da sociedade fronte aos problemas causados polas adicci贸ns.

4.ORDENACI脫N DO TERRITORIO E INFRAESTRUTRAS.

Fomentar un aumento sostible da ocupaci贸n territorial (medre urban铆stico) en equilibrio co territorio e os recursos, cun crecemento dimensionado 谩 realidade poboacional e 谩s potencialidades dos servizos b谩sicos do municipio, de confortabilidade e de acceso, con atenci贸n prioritaria 谩 precauci贸n, cautela e prevenci贸n como principio de planificaci贸n e ordenaci贸n ocupaci贸n territorial (urbana e rural). Naturalizar o contorno urbano, fac茅ndoo accesible e amable para a vida en sociedade.

4.1.Realizaci贸n dun 鈥淚nforme de sostibilidade urban铆stica-INSUR鈥

Que se contemple:

 • O dese帽o e planificaci贸n dun aumento sostible da ocupaci贸n territorial ordenada.

 • O estudo da capacidade de carga do territorio, prevista para as pr贸ximas d茅cadas.

 • A realizaci贸n dun Plan de Calidade Ambiental.

 • A elaboraci贸n dun Plano Integral de Abastecemento e Saneamento de auga para todo o concello, incorporando as distintas recomendaci贸ns para unha 鈥淣ova Cultura da Auga鈥.

 • Realizaci贸n dun Plano detallado de Infraestruturas, con aplicaci贸n de medidas de correcci贸n ambiental e an谩lise da instalaci贸n dun carril bici ata A Ramallosa.

4.2.Cumprimento da normativa urban铆stica

Velar estritamente polo seu cumprimento, aplicando o principio de 鈥渢olerancia cero鈥, acompa帽ado do reforzo e mellora de dotaci贸n de servizos p煤blicos aos n煤cleos rurais (saneamento, electricidade, comunicaci贸ns, etc.).

4.3.Seguimento das afecci贸ns en v铆as p煤blicas

Control de actividades que afecten 谩 mobilidade da cidadan铆a, as铆 como daquelas que poidan alterar ou afectar aos bens p煤blicos, obrigando ao seu restablecemento.

4.4.Espazos humanizados e naturalizados de encontro e lecer

Recuperar 谩reas peon铆s urbanas libres de tr谩nsito e con posibilidades de encontro e relaci贸n social. Recuperar 谩reas de interese ambiental, como r铆os e xard铆ns, creando entornos singulares e diversos.
Establecer 谩reas verdes naturalizadas de esparcemento, disfrute, encontro, descanso e deporte de baixa intensidade. Estas 谩reas estar谩n asociadas aos r铆os que atravesan o municipio, como sendas nos r铆os Morgad谩ns e Zam谩ns e, especialmente, no Mi帽or, no que se realizar谩 o paseo fluvial ata A Ramallosa.

4.5.Xesti贸n da auga

Garantir o abastecemento de auga potable e a s煤a calidade. Promover recollida e acumulo de augas pluviais para usos urbanos non dom茅sticos. Tender ao saneamento integral, con separaci贸n de pluviais tratamentos de depuraci贸n extensivos e promoci贸n da reutilizaci贸n de auga para outros procesos. Revisar proceso depurativo para unha depuraci贸n efectiva, incorporando e mellorando, na medida das posibilidades o tratamento secundario e terciario con m茅todos biol贸xicos avanzados.

Po帽er en marcha dos Consellos Municipais de Augas como 贸rganos participativos e consultivos na xesti贸n da auga.

Mellorar entorno fluvial, no seu tramo baixo, para uso e disfrute colectivo e para evitar o impacto das enchentes coa adaptaci贸n necesaria das pontes de ribeiras.

4.6.Transporte

Entendemos o transporte como pedra angular para a integraci贸n dos concellos na 谩rea metropolitana; 茅 por iso que promoveremos o desenvolvemento dun plano metropolitano de transporte p煤blico que execute, coordine, xestione e mellore un sistema de transporte eficaz baseado na intermodalidade, no marco da complementariedade e a coordinaci贸n dos distintos xeitos de transporte e a incorporaci贸n dun billete 煤nico no que contemple os transbordos, inclusive entre as distintas modalidades. Neste sistema tam茅n estar谩 integrado o transporte interparroquial. Non abonda con subvencionar os billetes (cartos f谩ciles para as empresas), sen贸n temos autobuses con horarios axeitados.

4.7.A Planificaci贸n urban铆stica

A aprobaci贸n do PXOM do ano 1.997, con todas as s煤a eivas, foi un exercicio de responsabilidade pol铆tica, transparencia e participaci贸n ata esas nunca visto en Gondomar. Daquela quedou demostrado que unha decisi贸n tan complexa e que lle afecta a tanta xente e interese diversos, non pode ser cousa de catro entendidos ou dos amigos do goberno de turno, e sobre todo que se se abre 谩 participaci贸n, a veci帽anza participa.

Neste momento o novo PXOM est谩 exposto ao p煤blico por un per铆odo de tres meses como avance, froito dunha moci贸n nacionalista aprobada por unanimidade o pasado 3 de marzo, vai quedar para a vindeira Corporaci贸n Municipal pola desidia do actual goberno do PP que non quer un documento participado, negando a creaci贸n dunha equipa t茅cnica para asesorar 谩 veci帽anza as铆 como ir polas parroquias a explicar o PXOM. Dende o MM. promoveremos a inmediata exposici贸n p煤blica do documento (ampliando os prazos se for preciso) , nos termos do aprobado polo Pleno do 3 de marzo, co obxecto de recoller as suxesti贸ns da cidadan铆a ao respecto e po帽endo para iso ao seu dispor o asesoramento t茅cnico necesario. C贸mpre ga帽armos en transparencia e seguridade xur铆dica.

No MM entendemos que os concellos deben ser a garant铆a dunha pol铆tica urban铆stica concibida como un instrumento ao servizo do interese xeral e p煤blico e sometido, na s煤a aplicaci贸n, aos seguintes principios:

 • Prevalencia do interese p煤blico sobre os intereses especulativos.

 • Coherencia entre o que se di nas memorias e o dese帽o de ordenaci贸n do territorio.

 • Transparencia e participaci贸n.

 • Sustentabilidade.

 • Racionalidade.

 • Equilibrio territorial.

 • Equidade, con reparto equilibrado de cargas e beneficios.

Os obxectivos ser谩n:

 • A ordenaci贸n do territorio municipal.

 • A planificaci贸n das infraestruturas b谩sicas.

 • A consecuci贸n de solo dotacional para equipamentos p煤blicos.

 • A consecuci贸n de espazos libres de uso p煤blico.

 • A habilitaci贸n de solo para vivenda protexida e para usos industriais.

 • A protecci贸n e recuperaci贸n dos valores ambientais e culturais

5. MEDIO AMBIENTE

Dentro da pol铆tica medio ambiental do Manifesto Mi帽or en Gondomar 茅 fundamental o noso compromiso coa protecci贸n do contorno onde vivimos que nos permita habitar nun espazo de calidade e a s煤a posta en valor para o desenvolvemento local. As铆 mesmo contribu铆r a diminuir o noso impacto cara 贸 cambio clim谩tico, mellorar a biodiversidade e protexer os nosos espazos naturais.

Por esa raz贸n, asumimos t贸dolos puntos do 鈥淧rograma pola Terra. Por uns concellos sustentabeis鈥 elaborado por ADEGA, Amigos da Terra, APDR (Asociaci贸n pola Defensa da R铆a de Pontevedra), CEMMA, Federaci贸n Ecoloxista Galega (FEG) e Verdegaia. Podes consultalo aqu铆.

5.1.Propo帽emos como obxetivos :

 • Dentro da xesti贸n municipal aplicar medidas de xesti贸n ambiental de xeito transversal.

 • Auditor铆as ambientais que nos permitan detectar os focos de contaminaci贸n e correxilos: vertidos ,contaminaci贸n lum铆nica, derroche enerx茅tico 鈥

 • Toma de decisions municipais que priorizen o medio ambiente com煤n sobre o beneficio particular.

 • Apostar por medidas que contribuan 谩 diminuci贸n do cambio clim谩tico.

5.2.Plan de acci贸ns para conseguir os obxetivos:

 • Creaci贸n do Consello Ambiental Municipal Punto de encontro da cidadan铆a para facer achegas e defender os dereitos a un medio ambiente saudable.

 • Creaci贸n do voluntariado ambiental

 • Grupo de veci帽os e veci帽as que apoien as actividades programadas

 • Educaci贸n ambiental

  • Campa帽as de sensibilizaci贸n ambiental participadas polos colexios, comunidades de montes, asociacions de veci帽os, ecoloxistas, apoiando iniciativas da protecci贸n do territorio, hortas municipais, feiras da rede galega de sementes.

  • Xornadas de formaci贸n ambiental e o desenvolvemento do proxecto ambiental que se leva a cabo no concello.

 • Protecci贸n das redes fluviales

  • Posta en marcha do Consello Municipal de Augas como 贸rgano de participaci贸n e consulta na xesti贸n da auga.

  • Limpeza programada dos r铆os Zamans , Mi帽or , Morgadans , apoio a Proxecto r铆os nas s煤as actuacions na comarca

  • Baleirado e limpeza das represas de rego , mantemento do caudal ecol贸xico do r铆o.

  • Creaci贸n dos recantos de custodia fluvial .

  • Fomento dos recursos pisc铆colas e creaci贸n de tramos de pesca sen norte.

 • Protecci贸n dos espazos naturais ameazados.

  • Solicitude do cordal Gali帽eiro-Aloia como Parque Natural.

  • Protecci贸n e recuperaci贸n do Pego Negro , Chan do Cereixo.

  • Cat谩logo de espazos do concello de interese ambiental a protexer.

 • Recuperaci贸n de Habitats

  • Plan de prevenci贸n de incendios forestais coa colaboraci贸n das comunidades de montes e recuperaci贸n das zoas afectadas : maquinaria axeitada instalaci贸n de tanques de auga, voluntariado de vixilancia medioambiental 鈥

  • Fomentar e apoiar as comunidades de montes na creaci贸n de espazos para bosque atl谩ntico e madeiras de calidade.

  • Eliminaci贸n de especies invasoras ( herba da Pampa 鈥 , Vespa asi谩tica 鈥)

  • Protecci贸n dos bosques de ribeira.

 • Divulgaci贸n dos espazos naturais

  • Creaci贸n da senda verde , Gondomar 鈥 Ramallosa a veira do Mi帽or.

  • Recuperaci贸n dos cami帽os das parroquias.

  • Realizaci贸n e marcaxe de sendas verdes nas pistas forestais.

  • Balizaxe explicativo das especies de flora e fauna nestas rutas.

  • Programaci贸n polo concello de actividades nesta direcci贸n : charlas-coloquio, visitas guiadas鈥

  • Apoio as asociacions que defenden e realizan pr谩cticas ambientais.

 • Promover a reducci贸n,reutilizaci贸n e reciclaxe.

  • Realizar campa帽as de sensibilizaci贸n nos colexios e nas parroquias.

  • Apoio a planta de compostaxe de biomasa vexetal nos montes en man com煤n.

  • Favorecer a utilizaci贸n do punto limpio e a programaci贸n da recollida e transporte de obxetos de gran volumen ou peso.

 • Saneamento integral de todas as parroquias.

  • Separaci贸n de augas pluviais.

  • Control e mellora no sistema de depuraci贸n.

  • Reposicionamiento do tanque de tormenta no lugar mais axeitado.

6.ECONOM脥A, EMPREGO E COMERCIO

Gondomar debe articular a s煤a dinaminaci贸n econ贸mica ao redor de catro eixos fundamentais. Pol铆gono da Pasaxe , comercio e aut贸nomos, sector agroforestal, xesti贸n municipal.

6.1.A Pasaxe

Atenci贸n ao Pol铆gono Industr铆al da Pasaxe. Pulm贸n industrial e fornecedor principal dos postos de traballo no concello.

 • Manteremos unha li帽a de contacto priorit谩ria de comunicaci贸n coa asociaci贸n de empres谩rios da Pasaxe, para toda colaborar en actividad que redunde na creaci贸n de postos de traballos.

 • Contribuiremos en toda proposta que mellore a lox铆stica e urbanizaci贸n desta 谩rea industrial

 • Incentivarase a formaci贸n e capacitaci贸n dos xovenes nos sectores da producci贸n dominantes no pol铆gono.

 • Traballaremos na procura de actividades para o pol铆gono, na que o empresariado este a fomentar a innovaci贸n, a investigaci贸n, e a competividade.

 • Crearemos pontes de transferencia de co帽ecemento entre o tecido industr铆al da pasaxe e a universidade de Vigo.

6.2.Comercio e aut贸nomos

 • Debemos potenciar o fortacelemento do comercio local, que debe rendibilizar a s煤as vantaxes comparativas co comercio do val mi帽or. Prezos, especializaci贸ns e calidade diferenciada deben ser difundidas coa colaboraci贸n do concello.

 • Manter, potenciar, e programar actividades, feiras, xornadas especializadas que provoquen un efecto reclamo para visitantes das 谩reas lim铆trofes.

 • O mundo dos curros de gondomar ser谩 un dos eixos para a nosa singularizaci贸n e como reclamo na procura de vistantes.

 • Colaboraremos nun espacio municipal, que funcione a xeito de viveiro, para que os emprendedores te帽an un lugar no que comezar os seus proxectos e dispo帽an de lugar de traballo, de reuni贸n e comunicaci贸ns.

 • Facilitaremos e axilizaremos toda a tramitaci贸n administrativa municipal para que poidan xurdir novos aut贸nomos.

 • Colaboraci贸n na edici贸n de gu铆as de actividade econ贸mica municipal para a s煤a difusi贸n exterior.

 • Rexeitamento da lei de comercio da Xunta

 • Facilitar dende o concello a tramitaci贸n para a apertura de establecementos comerciais

 • Rexeitamento das grandes superficies

 • Aposta polo comercio de proximidade e tradicional

 • Plans de formaci贸n para aut贸nomos e empregados no sector.Venda On-line,novas tecnoloxias,escaparatismo atenci贸n ao cliente etc.

 • Po帽er en valor formas solidarias no sector,comercio xusto ou moeda social.

 • Conseguir un sello agroecol贸xico e gandeiro no que participe o concello de garante.

 • O comercio dinam铆za as vilas hai que evitar os baixos baleiros.

6.3.Sector agroforestal

 • Impulso da planta de compostaxe con restos forestais e agr铆colas que te帽en dese帽adas as comunidades de montes do concello, con vocaci贸n de comarcal.

 • Apoio a toda iniciativa que preserve os espazos medioambientais m谩is singulares como a serra do gali帽eiro.

 • Protecci贸n para aqueles productos agrarios ou forestais que poidan aportar un rasgo diferenciador e que poidan fornecer novas demandas de consumo m谩is selectiva e saludables. Setas, mel, froitos do bosque, verduras, hortalizas.

 • Productos da horta e do val, formas de cultivo ecol贸xica deben ser idenficados, promocionados e vehiculizados para ser comercializados fora ou para atraer a este novo tipo de consumidores.

 • A marca do val, ou da horta, poder铆a ser a marca que dese cobertura aos productores.

 • Potenciar coas comunidades de montes novos productos forestais de crecente demanda, como a fabricaci贸n de pellets, ou bridas u manoxos de le帽as de gran calor铆fico para as chemineas dom茅sticas.

6.4.Xesti贸n Municipal

Recuperaci贸n para a xesti贸n municipal dos servizos p煤blicos esenciais como o lixo e xesti贸n da auga. Investimento do aforro da xesti贸n municipal, na mellora e modernizaci贸n destes servizos

6.5.Turismo

Creaci贸n dun aparcadoiro de camping para autocaravanas con servizos para as mesmas de caracter p煤blico.

7. CULTURA, PATRIMONIO E MEMORIA

O Manifesto Mi帽or acredita nunha pol铆tica cultural orientada 谩 posta en valor 谩 cultura de base, as manifestaci贸ns culturais tradicionais e o noso patrimonio material e inmaterial as铆 como 谩 promoci贸n das novas produci贸ns art铆sticas e do potencial creativo dos veci帽os e das veci帽as de Gondomar e da circulaci贸n cultural e de artistas de outros territorios, comezando principalmente facilitando a mobilidade en Galiza. 脡 preciso garantir mecanismos e espazos de creaci贸n (laboratorios art铆sticos, espazos de autoxesti贸n, residencias criativas, etc) e de exposici贸n e mostra (festivais, encontros, premios etc). O resultado da pol铆tica cultural ha de ser unha oferta cultural ampla, diversa e accesible 谩 mayor铆a da veci帽anza.

Neste sentido, a colaboraci贸n coa Coordinadora de entidades culturais as铆 como con todas aquelas asociaci贸n culturais que desenvolvan a s煤a actividade no concello debe ser permantente, coa finalidade de aproveitar mellor as infraestruturas, orzamentos e activos existentes.

Como primeira medida o Manifesto Mi帽or establecer谩 un orzamento de cultura suficiente para elaborar un programa cultural amplo, destinado 谩 vila e 谩s parroquias e dirixido a todas as idades. De cara ao futuro, revisarase a dotaci贸n do departamento de Cultura de acordo cos orzamentos para dotalo do persoal e a infraestrutura necesarios para dar cumprimento a unha planificaci贸n cultural ambiciosa e axeitada 谩 nosa vila.

7.1.Infraestruturas

 • Revisar a dotaci贸n dos centros culturais e apoiar o seu funcionamento, rendibilizando e modernizando as actuais instalaci贸ns.

 • Habilitar novos espazos, como os pazos, para a realizaci贸n de actividades culturais.

 • Establecer convenios de colaboraci贸n con outras instituci贸ns ou entidades para utilizar as s煤as infraestruturas con fins culturais abertos ao conxunto da sociedade as铆 como estabelecer proxectos conxuntos, laboratorios creativos ou de pesquisa e estabelecer con outras entidades e circuitos socio culturais e art铆sticos.

 • Crear un arquivo videogr谩fico e hist贸rico propio ou mediante convenio cunha entidade cultural. Dentro deste arquivo poder铆a realizarse un programa de recuperaci贸n da historia oral.

 • Impulsar a creaci贸n dunha Radio Comarcal para os tres concellos do Val Mi帽or, que deber谩 usar a lingua galega e cumprir sempre unha funci贸n social e de servizo 谩 cidadan铆a, velando polos criterios de obxectividade e calidade no seu funcionamento.

Dentro deste apartado a Biblioteca ser谩 obxecto dun tratamento preferente, polo que se acometer谩n as seguintes actuaci贸ns, de acordo cos recursos cos que conte o Concello:

 • Ampliar o segundo andar.

 • Reestruturar os espazos e eliminar as barreiras arquitect贸nicas.

 • Catalogar e renovar os fondos

 • Renovaci贸n de mobiliario.

 • Dotar dun orzamento propio para a realizaci贸n de actividades propias da Biblioteca.

 • Crear un posto de bibliotecaria ou bibliotecario.

 • Elaborar un proxecto de fomento da lectura, para o que se dar谩 participaci贸n 谩s entidades e persoas interesadas a trav茅s dos canles establecidos para a participaci贸n veci帽al.

 • Incorporar a Gondomar na Organizaci贸n Internacional de Vilas do Libro (I.O.B.).

7.2.Dinamizaci贸n cultural

O Manifesto Mi帽or entende que a colaboraci贸n coas asociaci贸n culturais e art铆sticas do concello debe ser continua; de a铆 que sexa preciso elaborar un plan de colaboraci贸n integrado que recolla as achegas de todos os colectivos que crean cultura ou promoven e organizan actividades l煤dicas e culturais en Gondomar.

Se facilitar谩 dende a instituci贸n local, a concorrencia nas axudas p煤blicas da Diputaci贸n, Auton贸micas e Estatais garantindo o apoio na cesi贸n de espazos, consultor铆a, e articulaci贸n de asciciaci贸ns e/ou coletivos que podan optimizar os seus esforzos concurrindo baixo f贸rmulas cooperativas.

 • Festexos populares: recuperar e dignificar o calendario festivo anual (Magosto, Sama铆n, Nadal, Entroido, San Xo谩n), a trav茅s da elaboraci贸n de programaci贸ns atractivas, baseadas na nosa tradici贸n e identidade e destinadas a todas as idades.

 • Cultura popular: recuperar, estudar, poner en valor e difundir todas as manifestaci贸ns da cultura popular (mantemento da Feira de artesan铆a, folclore, m煤sica鈥), promovendo a creaci贸n de seminarios de estudos municipais ou comarcais, a financiaci贸n de traballos de investigaci贸n e a s煤a publicaci贸n, a organizaci贸n de mostras, circu铆tos intermunicipais, proxectos culturais supramunicipais, festivais, charlas e conferencias para a divulgaci贸n da nosa historia e da nosa cultura鈥

 • M煤sica e danza: apoiar 谩s entidades tanto de m煤sica e danza tradicionais (coros e corais, grupos de gaitas, grupos de pandereteiras鈥) como de novas manifestaci贸ns art铆sticas, para que poidan desenvolver estas actividades destin谩ndoas a un p煤blico m谩is amplo e favorecendo o mantemento ou creaci贸n de grupos locais.

 • Teatro: impulsar o teatro afeccionado e readaptar os espazos municipais para o teatro. Potenciar e consolidar a realizaci贸n de mostras e circu铆tos teatrais e da Escola Municipal de Teatro, co obxecto de difundir e fomentar o teatro no noso idioma.

 • Audiovisual: fomentar, promover e apoiar a cultura audiovisual, especialmente a produci贸n audiovisual galega.

 • Lectura: creaci贸n dunha rede de Bibliotecas parroquias, coordinadas coa biblioteca municipal e nas que se realicen actividades de promoci贸n 谩 lectura. Celebraci贸n dun Sal贸n do libro en que participen os centros educativos como clientes preferentes e nucleado ao redor da biblioteca municipal. Continuaremos e daremos novo pulo ao certame literario dirixido 谩 mocidade: Diego Sarmiento de Acu帽a.

 • Artes pl谩sticas: reapertura da Escola de cer谩mica e creaci贸n dunha aula de artes pl谩sticas.

 • Aula multimedia: creaci贸n dunha aula inform谩tica e multimedia.

 • Letras galegas: celebraci贸n institucional do d铆a das letras galegas.

 • Historia: crear un museo permanente dedicado 谩 figura de Diego Sarmiento de Acu帽a, Conde de Gondomar.

7.3.Patrimonio cultural

 • Patrimonio material: Catalogar, estudar, promover e divulgar o patrimonio material hist贸rico-art铆stico, arqueol贸xico e eco-xeogr谩fico, as铆 como das construci贸ns de interese cultural, arqueol贸xico e etnogr谩fico (casas, pazos, mu铆帽os, h贸rreos, xacementos, cruceiros鈥), en colaboraci贸n con todas as entidades culturais do concello.

 • Patrimonio inmaterial: recuperar as festas populares, os oficios e saberes tradicionais e a tradici贸n oral para restaurar a memoria hist贸rica da tradici贸n de lendas, contos,鈥 e para contribu铆r 谩 conservaci贸n do noso patrimonio ling眉铆stico e topon铆mico. Nos traballos topogr谩ficos e cartogr谩ficos que se fagan ou encarguen dende a administraci贸n local te帽en que recoller a toponimia e microtoponimia consonte o sistema dese帽ado pola Comisi贸n de Toponimia e ser谩n remitidos ao SITGA para a s煤a organizaci贸n e posta 谩 disposici贸n da sociedade na rede.

 • Activar a oficina de turismo.

 • Elaborar un programa espec铆fico de colaboraci贸n co Instituto de Estudos Mi帽oranos.

 • Reco帽ecer e valorar os bens de interese cultural:

  • Cumprir a lexislaci贸n vixente para os Bens de Interese Cultural e establecemento dun calendario de apertura ao p煤blico do Pazo do Conde de Gondomar.

  • Promover a declaraci贸n de bens de interese cultural de bens m贸beis, inm贸beis e inmateriais de interese art铆stico, hist贸rico, arquitect贸nico, arqueol贸xico, etnogr谩fico, cient铆fico ou t茅cnico.

  • Asinar convenios con particulares que te帽an bens de interese hist贸rico-art铆stico e/ou cultural para fomentar o seu uso p煤blico, total ou parcial.

  • Instalar instituci贸ns e servizos p煤blicos en edificios de valor hist贸rico e cultural.

7.4.Memoria hist贸rica

 • Apoiar a pol铆tica de exhumaci贸n dos asesinados durante a dictadura franquista.

 • Retirar as hornas p煤blicas aos elementos significativos co r茅xime franquista.

 • Reco帽ecer e homenaxear a todas as v铆timas da represi贸n.

 • Eliminar toda a simbolox铆a franquista.

 • Fomentar a investigaci贸n da historia local, para impulsar o co帽ecemento da verdade hist贸rica.

 • Reco帽ecer as corporaci贸ns democr谩ticas.

8.L脥NGUA

Na situaci贸n actual, cunhas perspectivas de futuro que auguran un retroceso no uso do galego, tam茅n no mundo rural, a recuperaci贸n e promoci贸n dos usos sociais do idioma ser谩n obxectivos preferentes da pol铆tica ling眉铆stica do concello. As administraci贸ns locais te帽en que contribuir decididamente a aumentar a visibilizaci贸n do galego naqueles 谩mbitos nos que ten menos presenza e desenvolver pol铆ticas de dignificaci贸n do idioma destinadas 谩 recuperaci贸n de falantes, especialmente entre os sectores m谩is novos da sociedade.

O Manifesto Mi帽or acredita nunha pol铆tica ling眉铆stica transversal, que abranga todas as 谩reas do concello. Ser谩 preciso, xa que logo, o compromiso de todos os cargos pol铆ticos e do persoal do concello para desenvolver unha pol铆tica efectiva a prol do uso da lingua galega.

8.1.Medidas

 1. Creaci贸n do Servizo Municipal de Normalizaci贸n Ling眉铆stica e, dotado de medios materiais e humanos, que, entre outras labores, ser谩 o dinamizador das campa帽as, proxectos e actividades que se desenvolvan no concello.

 2. Elaboraci贸n dun Plano de Normalizaci贸n da Lingua Galega, coas seguintes li帽as estrat茅xicas de actuaci贸n.

 3. Actuaci贸n interna:

  • Cumprir a lexislaci贸n vixente sobre o uso do galego nas entidades locais e normalizaci贸n plena de toda a documentaci贸n administrativa, dos servizos municipais, das actividades l煤dico-festivas promovidas dende o concello, etc. / Priorizar o uso do galego na administraci贸n local.

  • Asesorar en materia ling眉铆stica ao persoal do concello e aos cargos institucionais as铆 como velar por un uso correcto da lingua galega, especialmente a documentaci贸n escrita de todo o concello.

  • Elaborar unha ordenanza para a galeguizaci贸n integral da sinalizaci贸n e rotulaci贸n do concello e para a recuperaci贸n e protecci贸n da toponimia local.

  • Requerir o co帽ecemento oral e escrito do galego nas oposici贸ns, concursos-oposici贸n e demais probas que se realicen na administraci贸n local. Ademais valorarase especialmente o co帽ecmento da lingua galega a efectos avaliativos.

  • Promover o uso do galego por parte do persoal ao servizo da corporaci贸n municipal e de todos os cargos institucionais.

 4. Actuaci贸n externa:

  • Realizar campa帽as a prol do uso do galego dirixidas aos distintos sectores profesionais, 谩s asociaci贸ns que act煤an no 谩mbito municipal e ao conxunto da sociedade.

  • Promover uso o galego entre a infancia e a mocidade, a trav茅s da oferta de actividades l煤dico-educativas e de campa帽as coa colaboraci贸n dos centros de ensino, asociaci贸ns e entidades culturais.

  • Engadir nos pregos de condici贸ns de contrataci贸n de obra p煤blica por conta do concello o uso exclusivo do galego en toda a s煤a carteler铆a e sinalizaci贸n exposta ao p煤blico.

  • Requerir de todos os medios de comunicaci贸n que as informaci贸ns derivadas da actividade do concello se transmitan sempre respectando o uso da lingua galega.

  • Visibilizar a lingua galega e salientar o seu valor identitario na difusi贸n de actividades enfocadas ao turismo.

  • Establecer un programa de acollida ling眉铆stica para os inmigrantes, como elemento importante de integraci贸n social.

  • Utilizar o galego como lingua de uso normal na difusi贸n, publicidade, comunicaci贸n e desenvolvemento de todas as actividades l煤dicas e culturais que se organicen ou apoien dende o concello.

  • Colaborar con outras administraci贸ns para desenvolver acci贸ns normalizadoras conxuntas, tanto a nivel comarcal como nacional.

  • Constitu铆r un Consello Social da Lingua no que se impliquen os distintos colectivos, entidades e persoas interesadas no dese帽o e aplicaci贸n da pol铆tica de normalizaci贸n da lingua galega.

9.MULLER.

No Manifesto Mi帽or propo帽emos constru铆r outro mundo, onde a explotaci贸n,a opresi贸n,a intolerancia e as exclusi贸ns non existan m谩is. Onde a integridade,a diversidade ,os dereitos e as liberdades de todas e todos sexan respeitados. Os nosos eixes de traballo son:

9.1.Igualdade

 • Queremos ser cidad谩s de pleno dereito.

 • Compartir de xeito equitativo entre homes e mulleres as tarefas dom茅sticas, o coidado de fillos, fillas, familiares enfermos, maiores鈥

 • Non permitir actos que po帽an en perigo a dignidade e integridade f铆sica e sicol贸xica das mulleres,ainda que sexa xustificada pola relixi贸n, tradici贸n costume ou ideolox铆a.

9.2.Liberdade

 • Queremos liberdade de movemento,de elexir o estado civil, de manifestar a nosa orientaci贸n sexual,de ter ou non descendencia鈥

 • Queremos liberdade de pensamento, de conciencia, de expresi贸n de opini贸n,de participaci贸n na vida pol铆tica, de estudar, de uso da propia lingua鈥

SOLIDARIEDADE

 • Todos os seres humanos somos interdependentes. Compartimos o deber e a vontade de vivir xuntos de constru铆r unha sociedade xusta e igualitaria, baseada no exercicio dos dereitos humanos, exenta de opresi贸n, de exclusi贸ns, de discriminaci贸ns, de intolerancia e de violencias.

XUSTIZA

 • Queremos que a integridade f铆sica e moral de todas as persoas sexa garantida. Os tratamentos humillantes e degradantes te帽en que estar prohibidos.

 • Queremos que as agresi贸ns sexuais, a violencia contra as mulleres, o tr谩fico sexual, o tr谩fico de seres humanos sexan considerados crimes contra a humanidade.

9.3. Programa

 1. Reorganizaci贸n e dinamizaci贸n do Consello Municipal da Muller. Organismo b谩sico para a participaci贸n das mulleres das distintas parroquias, asociaci贸ns de mulleres, grupos pol铆ticos, sindicatos鈥ue dise帽ar谩 moitas das acci贸ns que se leven a cabo.

 2. Creaci贸n da Casa da Muller de Gondomar.

 3. Avaliaci贸n do 3潞 Plano de Igualdade do Concello de Gondomar.

 4. Realizaci贸n do 4潞 Plano de Igualdade de oportunidades e trato entre homes e mulleres.

 5. Manter a mesa da violencia de x茅nero co fin de mellorar e coordinar a loita contra a violencia no noso concello.Neste tema 茅 fundamental o traballo coa mocidade,a trav茅s das ANPAS e dos institutos.

 6. Fomentar a loita decidida contra a exaltaci贸n dos valores machistas. Rexeitamento da violencia na resoluci贸n de conflictos fronte a outras formas que utilicen a tolerancia e o consenso.

 7. Realizaci贸n de cursos para a promoci贸n laboral das mulleres e medidas de fomento de emprego.

 8. Promover a reciclaxe profesional das mulleres paradas de longa duraci贸n.

 9. Obradoiros de corresponsabilidade do traballo dom茅stico para homes Tam茅n neste tema 茅 moi importante traballar coa xuventude.

 10. Acci贸ns formativas dirixidas as familias no seu conxunto sobre comunicaci贸n, valores, educaci贸n non sexista.

 11. Promover a conciliaci贸n no mercado laboral

 12. Promover a trav茅sdas ANPAS e o profesorado , de campa帽as de xogo non sexista e non violento.

 13. Os estudos e estat铆sticas que se realicen no concello deben ter en conta a perspectiva de x茅nero.

 14. Promoveranse programas de sa煤de elaborados e desenvolvidos desde a perspectiva de x茅nero, en colaboraci贸n co centro de sa煤de do concello.

 15. Impulsarase a participaci贸n da muller na pr谩ctica deportiva a todos os niveis, promovendo a igualdade de x茅nero no deporte, e apoiando tanto a participaci贸n da muller no deporte como o deporte feminino, na procura da igualdade entre homes e mulleres e de evitar calquera tipo de discriminaci贸n.

 16. Fomentaranse aquelas actividades en que as mulleres sexan suxeitas activas creadoras de cultura.

 17. Promoverase a presencia das mulleres nos espazos p煤blicos:nomes de r煤as, prazas, instalaci贸ns p煤blicas鈥

 18. Evitar o sexismo na linguaxe da documentaci贸n do Concello.

10.MOCIDADE

Os eixes do proxecto do Manifesto Mi帽or en materia de pol铆tica da mocidade fundam茅ntanse na necesidade de converter o rural nun lugar atractivo para a mocidade e evitar, deste xeito, o despoboamento das parroquias m谩is ruralizadas.

As pol铆ticas para a mocidade deben desenvolverse dende unha 谩rea espec铆fica de xuventude, que ter谩 a capacidade executiva e de coordenaci贸n interdepartamental para garantir a participaci贸n social e pol铆tica da propia mocidade, potenciando a s煤a autoorganizaci贸n, As铆 mesmo, 茅 fundamental po帽er en marcha un programa de actuaci贸ns sectoriais que abranga todas as 谩reas de interese para a mocidade.

10.1.Actuaci贸n institucional

 • Establecer unha estructura transversal no Concello que abranga todos os 谩mbitos de actuaci贸n en pol铆ticas da mocidade: emprego, asociacionismo, educaci贸n, cultura, vivenda, servicios sociais, etc.

 • Creara o Consello Municipal da Mocidade para atender 谩s demandas e inquedanzas do colectivo xuvenil e das s煤as organizaci贸ns, garantindo a interlocuci贸n cos distintos axentes que te帽an relaci贸n coa programaci贸n da actividade na 谩rea de mocidade.

10.2.Participaci贸n Social

 • Crear o Consello Municipal da Mocidade, que ter谩 como obxectivo prioritario o impulso do asociacionismo. Integraranse nel todas as entidades que traballen en temas de mocidade ou que presten servizos 谩 mesma.

 • Elaborarase un censo municipal de asociaci贸ns e procederase 谩 elaboraci贸n e desenvolvemento dun Plano de promoci贸n do asociacionismo xuvenil que incluir谩 o asesoramento, e actuar谩 no tr谩mite de formaci贸n de colectivos e na xesti贸n e desenvolvemento de actividades.

10.3.Recursos

 • Os orzamentos destinados 谩 pol铆tica para a mocidade consensuaranse coas entidades e asociaci贸ns xuven铆s a trav茅s dos seus organismos de participaci贸n, nomeadamente do Consello Municipal da Mocidade.

 • Estabelecerase unha li帽a de axudas econ贸micas aos distintos colectivos para que podan realizar as actividades que se propo帽an en base a criterios transparentes, obxectivos e democr谩ticos. Consensuaranse as bases polas que se conceder谩n subvenci贸ns e axudas 谩s asociaci贸ns.

 • Equipamentos municipais para a mocidade: habilitarase un espazo de encontro para a mocidade, centro promotor do asociacionismo xuvenil, de funcionamento aberto a toda a mocidade con inquedanzas e con horarios flex铆beis. Contar谩 con puntos de informaci贸n sobre diferentes temas de interese no 谩mbito xuvenil.

10.4.Actuaci贸ns sectoriais

10.4.1. Emprego

 • Elaborar un estudo sobre a situaci贸n laboral da mocidade no 谩mbito municipal, prestando especial atenci贸n 谩s mulleres, 谩s persoas con discapacidade e aos parados/as mozos/as de longa duraci贸n.

 • Estabelecer li帽as de informaci贸n, orientaci贸n e promoci贸n de emprego para a mocidade, en colaboraci贸n co Servizo Galego de Colocaci贸n.

 • Buscar colaboraci贸n con asociaci贸ns de comerciantes e empresarios para activar unha bolsa de emprego 谩 que poida acceder a mocidade do concello.

 • Colaborar coa Conseller铆a de Traballo na organizaci贸n de cursos de capacitaci贸n profesional, con bolsas de pr谩cticas en empresas e comercios locais e comarcais. Neste tema 茅 fundamental a actuaci贸n do CDL (Centro de Desenvolvemento Local)

 • Impulsar novos cursos de formaci贸n profesional ocupacional adecuados 谩s realidades locais e comarcais.

 • Apoiar e tramitar iniciativas empresariais e proxectos que xeren emprego xuvenil.

 • Habilitar canles de informaci贸n permanentes cos mozos e mozas emigrados noutras zonas do Estado relativas 谩 situaci贸n do mercado laboral as铆 como crear as condici贸ns para o regreso a Galicia da mocidade emigrante.

10.4.2. Cultura e lecer

 • Promover actividades que permitan diversificar o lecer e que adem谩is permitan co帽ecer o patrimonio eco-xeogr谩fico e hist贸rico-art铆stico do pa铆s.

 • Apoiar e promover as manifestaci贸ns art铆sticas da xente moza do Concello e crear canles de expresi贸n cultural que faciliten o intercambio de ideas e experiencias e, ao mesmo tempo, sirvan para dar a co帽ecer as diferentes creaci贸ns xuven铆s.

 • Facilitar a interrelaci贸n entre as entidades municipais (Casas de Cultura, Casas de Mocidade鈥) e o tecido asociativo existente no concello, de xeito que se establezan convenios de colaboraci贸n e que as actividades realizadas desde o concello non interfiran ou compitan coas promovidas polas asociaci贸ns xuven铆s de base.

 • Promover o uso do galego entre a mocidade, facendo campa帽as de concienciaci贸n dirixidas a este grupo social.

 • Achegar a m煤sica, o teatro e o cinema, entre outras manifestaci贸ns art铆sticas, 谩 mocidade mediante o apoio material e econ贸mico por parte do concello.

10.4.3. Ensino

 • Potenciar a participaci贸n da comunidade social no 谩mbito escolar, procurando unha maior interrelaci贸n entre a escola e a sociedade, incidindo, neste sentido, no protagonismo que debe ter a mocidade.

 • Desenvolver un programa de actividades educativas extraescolares, en colaboraci贸n cos centros de ensino do concello.

 • Colaborar cos centros de ensino para que o alumnado co帽eza a OMIX (Oficina Municipal de Informaci贸n Xuvenil) e que servizos se lle poden prestar na devandita oficina.

10.4.4. Vivenda

 • Crear bolsas de alugueiro para facilitar o acceso 谩 vivenda 谩 mocidade, en especial das persoas con menos ingresos ou en situaci贸n de desemprego.

 • Facilitar, de xeito racional, o acceso 谩s vivendas p煤blicas aos mozos e mozas, tendo en conta o escaso nivel adquisitivo deste sector.

 • Crear un departamento municipal para a mocidade que centralizar谩 as informaci贸ns sobre ofertas de alugamentos de vivendas.

10.4.5. Sanidad

 • Realizar de campa帽as peri贸dicas de informaci贸n sobre sexualidade e anticoncepci贸n, as铆 como de informaci贸n e prevenci贸n das infecci贸ns de transmisi贸n sexual, prestando especial atenci贸n 谩 SIDA.

 • Desenvolver un Plano municipal integral de prevenci贸n da drogadici贸n, tendo en conta:

  1. Informar sobre as consecuencias da drogadicci贸n.

  2. Establecer pol铆ticas de actuaci贸n en 谩mbitos diversos (cultural, laboral, tempo libre, deporte鈥) que abrangan a todo o concello a fin de producir un novo contexto no que non se favorezan as condici贸ns para o consumo de drogas.

  3. Reivindicar que a Xunta de Galiza constr煤a centros de deshabituaci贸n, levando adiante planos de rehabilitaci贸n social.

  4. Crear un gabinete de apoio psicol贸xico 谩 mocidade.

10.4.6. Transporte

 • Mellorar as comunicaci贸ns entre as parroquias e o centro da vila, para favorecer a mobilidade da xente moza sen depender dos seus pais.

 • Mellorar as comunicaci贸ns entre os concellos do Val Mi帽or, adecuando li帽as e horarios tendo en conta as actividades da mocidade.

 • Promover a creaci贸n dunha li帽a de autob煤s entre Gondomar, e en xeral, todo o Val Mi帽or e a Universidade de Vigo.

 • Reclamar o establecemento dunha li帽a de noiteb煤s que comunique Gondomar co resto do Val Mi帽or e mesmo con Vigo.

 • Realizar convenios entre o concello, outras instituci贸ns e as empresas de transporte para estabelecer descontos progresivos para os mozos e mozas estudantes.

10.4.7. Deportes

 • Fomentar actividades de mantemento f铆sico e de competici贸ns locais e comarcais.

 • Establecer mecanismos que garantan o acceso da mocidade 谩s instalaci贸ns deportivas xestionadas polo concello, as铆 como a creaci贸n de actividades deportivas de balde para a mocidade.

 • Promocionar os deportes e xogos aut贸ctonos, de xeito que se impulse a s煤a recuperaci贸n e a celebraci贸n de competici贸ns.

 • Asinar convenios de colaboraci贸n cos clubs deportivos existentes nos concellos.

10.4.8. Ecoloxismo

 • Potenciar a educaci贸n ambiental buscando pr谩ticas racionais de consumo, tanto individual como colectivas.

 • Promocionar os medios de transporte pouco agresivos co medio ambiente.

 • Concienciar sobre a utilizaci贸n de produtos nocivos para o medio ambiente. Crearanse itinerarios de sendeirismo e outras actividades relacionadas coa natureza.

10.4.9. Antimilitarismo

 • Dar a co帽ecer toda alternativa laboral ao ex茅rcito profesional, no cami帽o de avanzar cara unha sociedade desmilitarizada.

 • En colaboraci贸n cos centros de ensino, impulsar, desde o Consello Escolar Municipal, todas aquelas actividades relacionadas co fomento da paz e da non violencia.

11.EDUCACI脫N

Consideramos que toda persoa ten dereito a recibir unha educaci贸n integral sen ning煤n tipo de discriminaci贸n por raz贸n socioecon贸mica, relixiosa, de x茅nero,ling眉铆stica鈥; defendemos o ensino p煤blico xa que consideramos que 茅 o 煤nico que garantiza este dereito como un servizo p煤blico igual para todos e todas, axeitado a 茅poca na que vivimos.

En Gondomar contamos con dous Institutos, (IES Auga da Laxe e IES Terra de Turonio), tres centros de Infantil e primaria (CEIP Chano Pi帽eiro, CEIP Serra-Vincios e CEIP Souto-Donas), un centro de Primaria (CEP Neira Vilas), un colexio rural agrupado de EI, (CRA Ant铆a Cal) e contamos tam茅n cunha gardar铆a de 0 a 3 anos. As competencias educativas est谩n en mans da Xunta de Galiza, polo que os concellos unicamente te帽en que responsabilizarse do mantemento dos Centros de EI e EP, neste senso, comprometer茅monos, xunto coa administraci贸n galega e coas comunidades educativas dos centros, a traballar conxuntamente para mellorar o seu funcionamento.

No noso Concello contamos tam茅n cunha Ludoteca, unha educadora familiar que traballa dentro da Concellar铆a de Benestar Social e dunha monitora de atenci贸n temper谩. Todos estes servizos si dependen do concello e contrib煤en a mellorar os servizos educativos, corrixindo dificultades que se poden presentar nalgunhas familias.

Temos tam茅n un Conservatorio Municipal que recibe alumnado de todo o Val Mi帽or.

11.1.Programa

 • Posta en funcionamento do Consello Escolar Municipal. Organismo consultivo que re煤ne a representantes da comunidade educativa do Concello para co帽ecer de primeira man as necesidades dos diferentes sectores do ensino .

 • Apoiar as demandas dos colectivos que traballan a prol do ensino (ANPAS, CENTROS, MAREA VERDE DO ENSINO, SINDICATOS鈥) ante a administraci贸n educativa e servir de ponte entre estes e a administraci贸n educativa.

 • Estar en contacto cos centros educativos para que estes lle indiquen as necesidades que te帽en a nivel de material escolar (libros de lectura, dvds,鈥) para que a biblioteca do concello poida adquirir dito material e asi non ter que obrigar aos pais a mercalo.

 • Propo帽er aos centros a realizaci贸n de diferentes actividades relacionadas coa sa煤de, deporte, igualdade, co帽ecemento do patrimonio鈥

 • Ampliar as bolsas para os comedores escolares e material escolar para aquelas familias que o precisen.

 • Solicitar 谩 Xunta de Galiza a construci贸n dunha nova gardar铆a de 0 a 3 anos, e adecuar os horarios dependendo do horario laboral dos pais.

 • Optimizar a cuadrilla de educaci贸n cunha planificaci贸n anticipada do traballo e atender tam茅n as urxencias cando se presenten.

 • Recuperar as antigas vivendas dos mestres que non estean a ser utilizadas para darlles un uso social.

 • Traballar para acadar o mancomunamento do Conservatorio Municipal de M煤sica

 • Reactivaci贸n do servizo da Ludoteca.

12.DEPORTE

12.1.Introducci贸n

Consideramos que a pr谩ctica deportiva en calquera idade 茅 parte fundamental para 谩 sa煤de das persoas, ten un labor sociliazador e de encontro coa natureza e que dende o Concello tense que por t贸dalas medidas ao seu alcance para a s煤a realizaci贸n. Asemade a realizaci贸n de actividades deportivas de elite competitivo ben xestionado, 茅 unha fonte econ贸mica importante para o desenvolvemento do pequeno comercio.

Por elo propomos as seguintes li帽as de acci贸n :

Garantir a posibilidade de acceso 谩 actividade f铆sico-deportiva para todas as persoas que o demandaren, independentemente do sexo, idade,.da parroquia onde habite e coa adecuada supervisi贸n t茅cnica.

 • Promocionar, completar e coordinar o tecido asociativo deportivo.

 • Prestar unha especial atenci贸n ao deporte escolar e de base, optimizando as infraestructuras existentes.

 • Considerar o deporte de competici贸n no sentido amplo e non s贸 dos deportes masivos e entendelo como un est铆mulo e complemento da pr谩ctica da actividade f铆sico-deportiva.

 • Realizaci贸n de acontecementos deportivos que atraian persoas doutras zonas e que propicien o desenvolvemento do pequeno comercio.

脡 por iso que facemos as seguintes propostas:

 • Aproveitamento e mellora das infraestructuras existentes en todo o concello para poder sacarlles o m谩ximo partido e promoci贸n da realizaci贸n de todo tipo de actividades deportivas en todo o concello e para t贸dalas persoas.

 • Potenciaci贸n de xornadas de deportes tradicionais (bolos celtas, petanca,etc.).

 • Mediante o Consello Municipal de Deportes ampliar o uso das instalaci贸ns dos centros p煤blicos de ensino, pondo ao seu dispor monitores e cun horario que permita o seu goce a t贸dalas persoas, adecuado a s煤a xornada laboral. Mellorar na medida que sexa posible ditas instalaci贸ns.

 • Realizaci贸n de convenios coas entidades veci帽ais a fin de promover desde o concello a realizaci贸n de diferentes pr谩cticas deportivas que non precisen grandes infraestructuras e mediante persoal cualificado.

 • Gondomar disp贸n dun entorno privilexiado para a practica do sendeirismo e por elo poremos en marcha sa铆das polas distintas rotas que arrodean o Concello e colaboraremos coas distintas entidades para a apertura de novas rotas.

 • En colaboraci贸n coas comunidades de montes poremos en marcha actividades de lecer e deporte como enduro(bicicleta) , rotas de bicicleta de monta帽a, escalada, rotas de aventura etc, e sempre respectando o entorno.

 • Realizaci贸n dunha oferta deportiva plural que posibilite o desenvolvemento de outras pr谩cticas deportivas alternativas, dirixidas 谩s persoas maiores, aos nenos e nenas, 谩s persoas que o precisan por cuesti贸ns de sa煤de ou outros motivos.

 • Fomentar as actividades novas que xurdiron nos 煤ltimos anos(BMX, skate,etc).

 • Creaci贸n e cobertura dun posto de t茅cnico/a deportivo/a.

Ser谩n n煤cleos vertebradores destas li帽as de acci贸n pol铆tica: a escola, os clubs de base, o deporte federado, o deporte recreativo e os eventos deportivos.

12.2.A escola:

Ser谩 o primeiro n煤cleo b谩sico para achegar os nenos e as nenas 谩 actividade f铆sico-deportiva. Con tal finalidade, propiciaranse no 谩mbito municipal ou comarcal:

 • Campa帽as de animaci贸n ao deporte nas escolas, tam茅n sobre os deportes tradicionais.

 • Xornadas de pr谩ctica deportiva para tomar contacto cos distintos deportes.

 • Competici贸ns deportivas entre os distintos centros de ensino secundario, no 谩mbito da Mancomunidade do Val Mi帽or.

 • Adecuaci贸n das instalaci贸ns para a pr谩ctica dos deportes alternativos.

12.3.Clubs de base

 • Na pol铆tica de axudas primarase o modelo educativo-deportivo (diversificaci贸n deportiva, normalizaci贸n ling眉铆stica, superaci贸n da discriminaci贸n de sexo, persoas con discapacidade) e o traballo m谩is que os resultados.

 • Demandarase das administraci贸ns supramunicipais o apoio necesario a estes clubs.

 • Facilitarase a utilizaci贸n das instalaci贸ns deportivas municipais e o asesoramento necesario para a formaci贸n de monitores/as, persoal directivo, 谩rbitros/as.

 • Potenciaranse asociaci贸ns de clubs de base, de 谩mbito municipal ou comarcal.

 • Potenciaranse as Escolas Deportivas municipais e promoverase a s煤a coorganizaci贸n cos clubs ou asociaci贸ns deportivas.

12.4.Deporte federado

 • Solicitarase das administraci贸ns supramunicipais, en colaboraci贸n directa coas respectivas federaci贸ns, a adecuada dotaci贸n e mantemento das infraestructuras deportivas de propiedade municipal utilizadas polo deporte federado non de elite.

 • Estableceranse convenios de colaboraci贸n cos clubs federados orientados 谩 dinamizaci贸n social e 谩 implicaci贸n dos clubs na vida municipal.

 • Cos clubs de elite, no seu caso, asinaranse convenios para a promoci贸n do deporte entre a poboaci贸n escolar, por medio de visitas a centros educativos, charlas, xornadas,鈥, ou de facilitar o acceso 谩s competici贸ns deportivas.

 • Realizaci贸n conxunta de eventos deportivos que atraian persoas doutras localidades.

12.5.Deporte recreativo

 • Promoverase o deporte recreativo, como factor de lecer, para mellorar o estado f铆sico, organizando competici贸ns de car谩cter popular ou xornadas de deporte na r煤a.

 • Elaboraranse diversas actividades no medio natural: programas de cami帽ada, circu铆tos populares, roteiros, etc.

 • Potenciarase o achegamento dos/as cidad谩ns/as 谩s instalaci贸ns deportivas e aos eventos deportivos cunha pol铆tica de prezos axeitada.

 • Impulsaranse campa帽as de sensibilizaci贸n sobre os aspectos positivos da pr谩ctica do deporte.

 • Potenciaranse os deportes aut贸ctonos e os xogos populares, nomeadamente os bolos celtas.

12.6.Deporte e persoas con discapacidade

 • Atender as necesidades especificas mediante o achegamento a estes colectivos de programas de actividade f铆sica e deportiva, entendidos estes como ferramentas para a mellora, en colaboraci贸n con outras administraci贸ns ou entidades implicadas.

 • Atender as necesidades e demandas, en materia de deporte, de todos e todas as deportistas con discapacidade que precisen da intervenci贸n e colaboraci贸n da administraci贸n para desenvolver a s煤a vida deportivo competitiva.

 • Promover a s煤a integraci贸n social e laboral a trav茅s da actividade f铆sica e do deporte.

 • Facilitar o acceso das persoas con discapacidade aos recintos deportivos, a trav茅s da adaptaci贸n dos mesmos para seu uso por persoas con discapacidade.

12.7.Deporte para as persoas maiores

 • Atender as necesidades concretas mediante o achegamento a estes colectivos de programas de actividade f铆sica e deportiva, entendidos estes como ferramentas para a mellora, en colaboraci贸n con outras administraci贸ns ou entidades implicadas.

 • Achegar a actividade f铆sico deportiva, como servicio publico de benestar 谩s persoas maiores.

 • Promover programas de deporte espec铆ficos para maiores con instalaci贸ns de parques biosaudables nas parroquias, pondo ao seu dispor os monitores necesarios.

12.8.Deporte tradicional

 • Promocionar o deporte tradicional a nivel local e comarcal, a trav茅s da creaci贸n de ligas locais e da potenciaci贸n do deporte tradicional.

 • Achegar estas modalidades deportivas as persoas , con especial atenci贸n as persoas m谩is novas , en tanto que 茅 unha expresi贸n da nosa cultura deportiva.

 • Promover a nivel local e comarcal a infraestructura aca铆da para a pr谩ctica das modalidades deportivas tradicionais.

12.9.Infraestructuras deportivas

 • Habilitar e facer acces铆beis espazos naturais, rurais e urbanos, respectuosos co medio ambiente, para a pr谩ctica de actividades integradas no medio.

 • Impulsarase a optimizaci贸n das infraestructuras dos centros educativos para a s煤a utilizaci贸n fora do horario lectivo, en colaboraci贸n coa administraci贸n educativa e co tecido asociativo deportivo, desenvolvendo o convenio asinado coa FEGAMP.

12.10.Eventos deportivos

 • De se dar o caso, ofertaranse aqueles eventos relacionados cos deportes aut贸ctonos, cos de maior tradici贸n na comarca ou concello ou cos de importancia significativa polo n煤mero de practicantes.

 • Promoveranse pol铆ticas de intercambio deportivo cos concellos do Norte de Portugal, por medio de convenios de colaboraci贸n.

 • Realizaci贸n de eventos deportivos, facendo de Gondomar punto de encontro ( Rallie R铆as Baixas, Rallie de coches antigos, acontecementos caninos, rotas a cabalo, etc).

12.11.Participaci贸n social no deporte

 • Dende o concello avaliarase a oportunidade de constitu铆r fundaci贸ns ou padroados en colaboraci贸n coa empresa privada co fin de obter recursos para financiar o deporte en xeral.

13.MOBILIDADE

13.1.Introducci贸n

Dende Manifesto Mi帽or defendemos e apostar茅mos por un sistema de transporte urbano sustentable, como dereito de todo cidad谩n.

Ent茅ndese por pol铆ticas de mobilidade ou transporte sustentable a aquelas actuaci贸ns das administraci贸ns para facilitar o acceso dos cidad谩ns ao traballo, ao estudo, aos servizos e ao lecer mediante diversos modos de transporte: a p茅, en bicicleta, en veh铆culos ecol贸xicos e en transporte p煤blico.

A equidade (acceso universal sen discriminaci贸ns), a reduci贸n da conxesti贸n e o respecto ao medio ambiente xeneralizaron pol铆ticas denominadas de 鈥渕obilidade sustentable鈥 que intentan conxugar a m谩xima liberdade de acceso coa estabilizaci贸n ou reduci贸n do consumo de combustibles f贸siles (para evitar o quecemento global) ou electricidade nuclear (para evitar o dano ao medio ambiente provocado pola xeraci贸n de electricidade por enerx铆a nuclear) para veh铆culos el茅ctricos ou h铆bridos.

13.2.Mobilidade sustentable:

Mobilidade sostible 茅 un concepto nado da preocupaci贸n polos problemas medioambientais e sociais ocasionados pola xeneralizaci贸n, durante a segunda metade do s茅culo XX, dun modelo de transporte urbano baseado no coche particular. Os inconvenientes deste modelo, entre os que destacan a contaminaci贸n do aire, o consumo excesivo de enerx铆a, os efectos sobre a sa煤de da poboaci贸n ou a saturaci贸n das v铆as de circulaci贸n, provocaron unha vontade colectiva por atopar alternativas que axuden a paliar os efectos negativos deste modelo e a idear un novo modelo de cidade sostenible.

Ent茅ndese por actuaci贸ns de movilidade sostible aquelas que axudan a reducir devanditos efectos negativos de gases de efectos invernadeiro, xa sexan pr谩cticas de movilidad responsable por parte de persoas sensibilizadas con estes problemas (desprazarse a p茅, en bicicleta ou en transporte p煤blico en lugar de en coche sempre que sexa posible, compartir un coche entre varios compa帽eiros para acudir ao traballo, etc.), desenvolvemento de tecnolox铆as que ampl铆en as opci贸ns de movilidad sostenible por parte de empresas ou decisi贸ns das administraci贸ns ou outros axentes sociais para sensibilizar 谩 poboaci贸n ou promover ditas pr谩cticas. A mi煤do o concepto de movilidad sostenible vinc煤lase 谩s novas tecnolox铆as desenvolver os veh铆culos el茅ctricos a bater铆a, os h铆bridos (Fonda Insight, Toyota Prius) ou os veh铆culos el茅ctricos impulsados con pila de combustible de hidr贸xeno (Fonda FCX Clarity) entre outros.

As pol铆ticas de movilidade sostible levadas a cabo polas administraci贸ns p煤blicas c茅ntranse en reducir a conxesti贸n das v铆as ao mesmo tempo que se reduce o consumo de combustibles f贸siles contaminantes, polo que a mi煤do impulsan o uso de veh铆culos de propulsi贸n alternativa a trav茅s de axudas 谩 compra, que xestionan as comunidades aut贸nomas.

13.3.Transporte rural:

O transporte rural incl煤e as dificultades experimentadas 谩 hora de prover un transporte adecuado que enlace as diferentes comunidades rurais, pobos, caser铆as, etc.

A baixa densidade de poboaci贸n no campo, fai dif铆cil un transporte p煤blico viable como 茅 entendido en 谩reas metropolitanas malia que a poboaci贸n rural adoita ter unha necesidade superior de uso do transporte que os usuarios urbanos.
Os altos niveis de utilizaci贸n e propiedade de veh铆culos privados poden diminu铆r o problema, pero grupos de persoas concretos como anci谩ns, novos ou persoas sen recursos sempre requiren transporte p煤blico.

O incremento do uso do transporte privado ademais, fai menos viable a existencia de transporte p煤blico rural, posto que a demanda deste servizo dimin煤e, isto 谩 s煤a vez fomenta a posesi贸n de veh铆culos privados, creando un c铆rculo vicioso.

Cando os 贸rganos de decisi贸n dos poderes p煤blicos, asentados case sempre en zonas urbanas, falan do fomento do transporte p煤blico adoitan facer referencia ao enlace dos pobos coa cidade, o que non s贸 non articula o medio rural no seu conxunto, sen贸n que en multitude de casos fai desaparecer servizos en municipios rurais.

13.4.Ditame do CES sobre ou anteproxecto d谩 lei de accesiblidade:

Ou presente anteproxecto ten por obxecto garantir 谩s persoas con discapacidade a igualdade de oportunidades con respecto a accesibilidade universal e ou dese帽o para todos respecto dous contornos, vos procesos, bens, proxectos e servizos, as铆 como en relaci贸n vos obxetos ou instrumentos, ferramentas e dispositivos, de xeito que vos mesmos se fagan comprensibles, utilizables e practicables por todas as persoas, en igualdade de condici贸ns de seguridade, comodidade e do xeito m谩is aut贸nomo e natural posible.

Neste senso, ou anteproxecto deber铆a de establecer un prazo para actuaci贸n tales como:

 • A aprobaci贸n por parte dos concellos, d谩s normativas que garantan e favorezan a accesibilidade a persoas con mobilidade reducida con respecto as tarxetas de persoas usuarias do transporte p煤blico.

 • A regularizaci贸n d谩s condici贸ns b谩sicas de accesibilidade e non discriminaci贸n e utilizaci贸n dous modos de transporte para as persoas con discapacidade ao igual que ou plan de implantaci贸n progresiva de adaptaci贸n d谩s infraestruturas e do material m贸bil existente.

13.5.Problematicas de mobilidade no Val Mi帽or:

Non hai conexi贸ns en transporte p煤blico urbano entre as tres vilas e cada vez se eliminan m谩is frecuencias e itinerarios.

Pouca concienciaci贸n para compartir coche e aforrar custos.

Falta de tramos de carril bici para poder desprazarse en bicicleta dende Gondomar ata Nigr谩n ou polo mesmo termo municipal de Nigr谩n e Gondomar.

Falta de medidas de seguridade nas estradas para as persoas con mobilidade reducida, para os pe贸s e as persoas que escollan a bicicleta como medio de transporte polas vilas do Val Mi帽or.

Nula concienciaci贸n cidad谩 sobre as problematicas das persoas usuarias das bicicletas.
Falta de bicicletas en aluguer.
Escasa ou nula presenza de prazas de aparcadoiro para 谩s bicicletas.

Graves problemas para as persoas con mobilidade reducida para acceder ao transporte urbano.

Graves carencias para as persoas con mobilidade reducida para poder desprazarse polo Val Mi帽or ao carecer de beirarr煤as con suficiente anchura e os m煤ltiples obst谩culos que se atopan nas mesmas e a falta das pertinentes rampas para desprazarse en tramos longos.

13.6.As nosas propostas

Adem谩is de mobilidade sostible, dende MM imos defender que todas 谩s actuaci贸ns derivadas no transporte e nas v铆as que se utilicen para tal f铆n, a m谩xima sexa 谩 seguridade, partindo da base de que dita seguridade debe pr贸texer 贸s m谩is d茅biles. 脡 de sentido com煤n, que son 谩s pers贸as que utilizan medios de transporte ou se desprazan polos centros urb谩s ou polas estradas de comunicaci贸n, 谩s m谩is vulnerables e polo tanto son 谩s que se deben protexer. Por orde de prioridades, a xente que se despraza en vehiculos adaptados como cadeiras de rodas, os nenos que van nas sillas, os pe贸ns, as que se desprazan en bicicletas e as que usan o autob煤s, son 谩s m谩is debiles frente 谩s que van nos veh铆culos, xa que 茅stes dispo帽en de medidas de seguridade para evitar lesi贸ns. Toda actuac铆on de seguridade que se faga n谩s v铆as, deben ir acompa帽adas de medidas de seguridade para 茅stas pers贸as, as铆 como beirar煤as con ancho suficiente e protecci贸ns sobre as estradas, pasos de pe贸ns elevados e o mesmo nivel d谩s beirarr煤as, paradas acosdes cos tempos e seguras para poder acceder o autob煤s, carr铆s bici con ancho suficente e separaci贸n dos veh铆culos a motor e unha progresiva adaptaci贸n d谩s v铆as urb谩s a l铆mite de 30Km/h.

13.7.Transporte, mobilidade e seguridade:

 • Liberar para o uso cidad谩n parte do espazo p煤blico destinado ao tr谩fico.

 • Completar unha rede de sendas peon铆s conectando as parroquias dos concellos aproveitando vellos cami帽os e que sexan compatibles coa bicicleta.

 • Proposta dunha rede que integre 谩 bicicleta nas vilas, para poder desprazarse en bicicleta dende Gondomar ata Nigr谩n ou polo mesmo termo municipal de Nigr谩n ou Gondomar, e contiuando ata Panx贸n o carril bici que vai dende Baiona ata a Foz e enlazando con Gondomar pola senda do r铆o Mi帽or, adaptando o espazo p煤blico polo que circula en funci贸n das caracter铆sticas propias de cada tipo de v铆a e garantindo a continuidade e conexi贸n entre os tramos que configuran a rede.

 • Incremento de li帽as e negociaci贸n de tarifas para transporte entre Concellos do Val Mi帽or.

 • Estudio de li帽as de transporte p煤blico por todas as parroquias.

 • Tr谩nsporte p煤blico de calidade a Vigo, Universidade, Hospital, etc.

 • Plan de transporte metropolitano de Vigo acorde coas necesidades de cada concello e racionalizaci贸n das condici贸ns das concesi贸ns.

 • Plans de educaci贸n viaria nas escolas.

 • Liberar a Autoestrada do Val Mi帽or para que sexa unha aut茅ntica v铆a de comunicaci贸n interna e para ter unha conexi贸n alternativa con Vigo ante o colapso das diferentes estradas de entrada a Vigo dende o Val Mi帽or. Esta liberizaci贸n adem谩is desconxestionar铆a de transporte pesado e vehiculos privados no centro das vilas, sendo adem谩is m谩is seguro e menos contaminante, xa que reducir铆a o consumo e a emisi贸n de gases nocivos, tanto para 谩s pers贸as como para o planeta.

13.8.Para o sistema de transporte sostible propo帽emos:

 • Constru铆r novas infraestruturas de aparcamentos lanzadeira sitos nos arredores da vila.

 • Reducci贸n a 30 km/h. Dentro do centro urb谩n das vilas.

 • Canalizar o tr谩fico dos veh铆culos privados fora do centro urb谩n.

 • Reestruturar e potenciar o servizo de autobuses urbanos.

 • Fomentar o uso do transporte p煤blico urbano e da bicicleta.

 • Ampliar as zonas peon铆s.

 • Plan de implantaci贸n progresiva de adaptaci贸n d谩s infraestruturas e do material m贸bil existente para 谩s persoas con mobilidade reducida.

 • Completar unha rede segura e funcional de carr铆s bici con estacionamentos para as bicicletas, pr贸ximos e seguros..

 • Implantar o servizo de pr茅stamos de bicicletas.

13.9.Proposta dunha rede que integre 谩 bicicleta nas vilas

A proposta 茅 unha rede que integre 谩 bicicleta nas vilas, adaptando o espazo p煤blico polo que circula en funci贸n das caracter铆sticas propias de cada tipo de v铆a e garantindo a continuidade e conexi贸n entre os tramos que configuran a rede.

A rede debe ser accesible desde todos os puntos do municipio, situ谩ndose a unha distancia non superior aos 250 m desde calquera punto, distancia equivalente aproximadamente a un minuto en bicicleta ata a rede.

13.10.Continuidade e conexi贸n entre os tramos

Os tramos que forman a rede deben estar ben conectados entre si e sinalados axeitadamente en todo o seu percorrido, con especial atenci贸n 谩s intersecciones, co obxectivo de posibilitar a circulaci贸n continua das bicicletas. D茅bense evitar os puntos de discontinuidade onde a rede queda interrompida ou onde o espazo de circulaci贸n do usuario da bicicleta non quede claramente definido.

13.11.Acceso aos equipamentos urb谩ns e aos puntos de xeraci贸n de actividade

脡 imprescindible que a rede permita o acceso en bicicleta aos equipamentos educativos, culturais, deportivos, sanitarios, sociais da cidade, as铆 como ao resto de puntos de xeraci贸n de actividade e servizos como mercado e eixes comerciais, parques, zonas verdes, centros de lecer. Ademais de ser accesibles desde a rede, estes puntos han de estar dotados de espazos e instalaci贸ns axeitados para o estacionamento das bicicletas, pr贸ximos e seguros.

13.12.Conexi贸n coas paradas de transporte urbano

Co obxectivo de favorecer a combinaci贸n da bicicleta con outros modos de transporte, a rede ha de garantir o acceso en bicicleta 谩s paradas de autob煤s, e prever espazos de estacionamento de bicicletas seguros pr贸ximos a estes.

13.13.Integraci贸n con outros modos de transporte

A rede para bicicletas deber谩 integrarse nos tramos urbanos co resto de modos de transporte existentes en funci贸n das caracter铆sticas morfol贸xicas de cada v铆a, do tipo de uso e do tr谩fico que circula.

13.14.Axeitada desde o punto de vista das pendentes

Na definici贸n do trazado da rede evitaranse os tramos con pendentes excesivas que dificulten a circulaci贸n de bicicletas e superen as pendentes m谩ximas recomendadas para un usuario medio, estes tramos sinalizaranse axeitadamente e ofreceranse itinerarios alternativos que permitan evitalos.

Proponse unha rede para bicicletas m谩is acorde coas necesidades de desprazamento dos cidad谩ns, integrada co resto de modos de transporte e que ofreza posibilidades reais de desprazamento en bicicleta para os desprazamentos coti谩ns, m谩is al贸 do seu uso meramente deportivo e de lecer.

13.15.A bicicleta nos novos desenvolvementos urbanos

A bicicleta ter谩 un papel fundamental para a mobilidade xerada nos futuros desenvolvementos urbanos na mancomunidade do Val Mi帽or. As distancias de desprazamento entre os novos sectores urbanos e o resto da cidade poder铆an conducir ao aumento do uso do veh铆culo privado para as viaxes xeradas nestas zonas, o que empeorar铆a os problemas de conxesti贸n do tr谩fico da cidade. Con todo, estas distancias representan as lonxitudes 贸ptimas para o desprazamento en bicicleta. 脡 fundamental que os novos desenvolvementos urbanos dispo帽an dunha boa infraestructura para a circulaci贸n de bicicletas, planificada e pensada para favorecer o uso desta alternativa de transporte de xeito habitual, tanto para os desprazamentos internos a escala de barrio como para desprazarse entre estes sectores e o resto da cidade.

13.16.Propostas do servizo de pr茅stamo

Para favorecer o uso da bicicleta de pr茅stamo como unha verdadeira alternativa de transporte na comarca, proponse implantar puntos de pr茅stamo, co obxectivo de situalos a distancias non superiores aos 5 minutos desde calquera punto.

A esta distancia, a bicicleta conv茅rtese nunha verdadeira alternativa de transporte fronte ao resto de modos: para distancias inferiores, os traxectos adoitan realizarse a p茅, pero 茅 a partir deste rango cando o uso da bicicleta presenta vantaxes considerables como medio de transporte.

13.17.Obxectivos:

Converter a bicicleta no medio de transporte sostible m谩is r谩pido.
Desenvolver unha rede segregada, continua e segura.
Evitar frici贸ns co pe贸n, restrinxindo e regulando o seu uso aos espazos reservados para iso.

13.18.Aspectos fundamentais:

Gar谩ntese o 茅xito a trav茅s dos seguintes aspectos:

 • Realizar a rede dunha soa vez.

 • Crear unha organizaci贸n espec铆fica no Concello (a Oficina da Bicicleta) que se encargue de todos os aspectos deste medio de transporte: educaci贸n, comunicaci贸n, proxecto, execuci贸n de carr铆s, aluguer, mantemento, etc.

Actuaci贸ns complementarias:

 • Redacci贸n do Plan director da mobilidade ciclista

 • Creaci贸n da Oficina da Bicicleta

 • Ordenanza da Bicicleta

 • Plan de comunicaci贸n para a s煤a promoci贸n

13.19.Condicionantes:

Eliminaci贸n de aparcamento en superficie onde o balance oferta-demanda o permite.
Coexistencia bicicleta 鈥 veh铆culo motorizado no centro, onde non 茅 posible suprimir prazas de aparcamento.

A introduci贸n da rede implica en ocasi贸ns a substituci贸n dun certo n煤mero de prazas de aparcamento en calzada para destinalos aos espazos de circulaci贸n das bicicletas.

14.COOPERACI脫N AO DESENVOLVEMENTO: PROMOCI脫N E DEFENSA DOS DEREITOS HUMANOS.

Asumimos t贸dalas propostas da Coordinadora Galega de ONGs para o desenvolvemento.

15.ENTIDADE LOCAL MENOR DE MORGAD脕NS

Morgad谩ns non pode perder outros catro anos m谩is mentres as demais parroquias do concello progresan en calidade de vida, etc, 脡 preciso que ao fronte do goberno da Entidade estean persoas capaces e honestas, defendendo un proxecto pol铆tico transformador e que sexan quen de ilusionar aos veci帽os e veci帽as, dende Manifesto Mi帽or propo帽emos:

 • Transparencia no funcionamento econ贸mico con publicidade absoluta do orzamento,en todo caso,unha auditoria interna das contas na Entidade.

 • Abrir as portas da Entidade Local Menor 谩 participaci贸n veci帽al, d谩ndolle o protagonismo que lle corresponde aos veci帽os e veci帽as da parroquia, coa elaboraci贸n dun regulamento de primeira. Unha auditoria interna das contas da Entidade.

 • Facer da Entidade Local Menor unha administraci贸n moderna e ao servizo da cidadan铆a, con persoal para atendela, e cun horario normal coma en calquera administraci贸n p煤blica.

 • Xestion democr谩tica e transparente dos montes da parroquia.

 • Proxectar a senda fluvial para unir Gondomar-Morgadans parte alta.

 • Facer o inventario patrimonial da ELMM na parroquia.

16.MANCOMUNIDADE DO VAL MI脩OR

DOCE MEDIDAS PARA CAMBIAR O VAL MI脩OR

O Val Mi帽or 茅 una comarca natural como hai poucas en Galiza onde o sentimento de pertenza 谩 mesma 茅 unha realidade. As relaci贸ns seculares entre os seus habitantes crearon v铆nculos de todo tipo, e tam茅n necesidades, que nunca foron atendidas convenientemente e no seu conxunto polos gobernos municipais, mentres en moitos casos a sociedade civil si que 铆a por diante das instituci贸ns pol铆ticas..

 1. Facer (traballar para conseguilo) da Autoestrada una v铆a de comunicaci贸n interna aos serizo da Comarca e totalmente gratuita.

 2. Completar unha rede de paseos ou sendeiros peon铆s e para bicis que comuniquen os tres concellos da Comarca, respectuosos co medio ambiente e pr谩cticos.

 3. Facer efectiva e promover a existencia de servizos mancomunados como: un conservatorio de m煤sica, un parque de maquinaria, o complexo de ocio ligado 谩 piscina da Ramallosa, recollida dos RSU, pol铆cias locais, consolidaci贸n e ampliaci贸n dos efectivos do GES, etc.

 4. Mancomunar as compras de todo tipo de materiais para aforrar.

 5. Plan tur铆stico mancomunado do Val Mi帽or como conxunto.

 6. Plan conxunto para po帽er en valor e protexer aqueles espazos e elementos patrimoniais senlleiros da Comarca: Foz do Mi帽or, Serras do Gali帽eiro e da Groba, Monteferro, R铆o Mi帽or, Petroglifos, M谩moas, Castros, etc (facer un cat谩logo)

 7. Promover un sistema de transporte colectivo que conecte a Comarca entre si e sobre todo con Vigo, a Universidade e o novo Hospital de Valadares

 8. Apoiar e promover aos movementos sociais mi帽or谩ns, creando un regulamento de participaci贸n que lle dea o protagonismo e voz nos organismos mancomunados.

 9. Creaci贸n dun banco de vivendas baleiras para po帽elas en alugueiros sociais para xente moza ou persoas agredidas pola crise.

 10. Creaci贸n dunha radio mancomunada, como servizo p煤blico, onde a veci帽anza poida participar libremente e que serva coma ferramenta b谩sica para divulgar, promover e defender a cultura e lingua galega.

 11. Habilitar unha casa de acollida para mulleres maltratadas, e un punto de encontro familiar que facilite a recollida dos fill@s de pais e nais separados que o precisen.

 12. Habilitar como residencia da terceira idade a residencia de tempo libre de Patos-Paxon.

Maio 10, 2015

Etiquetas: ,